מספר מכרז
שם מכרז
סטטוס
מועד הגשה סופי
תאריך עדכון

A37 מכרז למתן שירותי קליטה וטיפול בקרקע מזהומת. 22.06.2022 לא להגשההחברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות במסגרת מכרז מס' 2022/ 37A, למתן שירותי קליטה וטיפול בקרקע מזוהמת, פסולת יבשה/מעורבת/בניין/חומ"ס, אסבסט ועוד עבור החברה.

לצפייה במסמכי המכרז – לחץ כאן

לצפייה במודעת המכרז בעברית – לחץ כאן

לצפייה במודעת המכרז בערבית – לחץ כאן

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות במסגרת מכרז מסגרת מס' 2021/A33, לביצוע הריסה ופינוי פסולת באתרים שונים עבור החברה.

לצפייה במסמכי המכרז – לחץ כאן

לצפייה במודעת המכרז בעברית – לחץ כאן

לצפייה במודעת המכרז בערבית – לחץ כאן

לצפייה במסמך הבהרות – לחץ כאן

מובהר כי החברה תקבל ערבויות הן בנוסח המקורי והן בנוסח המתוקן – לצפייה בנוסח ערבות הצעה מתוקן – לחץ כאן

 

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות במסגרת מכרז מסגרת מס' A32/202א', למתן שירותי תכנון הריסה וניהול פסולת באתרים שונים עבור החברה.

לצפייה במסמכי המכרז – לחץ כאן

לצפייה במודעת המכרז בעברית – לחץ כאן

לצפייה במודעת המכרז בערבית – לחץ כאן

 

 

 

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות במסגרת מכרז פומבי מס' 2021/A27 עבור:
– בחינת חלופות לשיקום מי התהום באתר באתר תעש נוף ים.
– תכנון שיקום מי התהום באתר על פי החלופה הנבחרת.

לצפייה במסמכי המכרז – לחץ כאן

לצפייה במודעת המכרז בעברית – לחץ כאן

לצפייה במודעת המכרז בערבית – לחץ כאן

לצפייה במסמך הבהרות – לחץ כאן

לצפיה במענה לשאלות הבהרה – 6.6.21 – לחץ כאן

הרינו לעדכן כי המועד האחרון להגשת הצעות במכרז במכרז מס' A27/2020, נדחה ליום 7.6.21, בין השעות 14:00-09:00.

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ מזמינה בזאת הצעות לתכנון שיקום מטמנת רתמים ולתכנון שיקום מטמנת א.א. אשדוד, וזאת על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז להלן, כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

לצפייה במסמכי המכרז – לחץ כאן

לצפייה במודעת המכרז בעברית – לחץ כאן

לצפייה במודעת המכרז בערבית – לחץ כאן

לצפייה במסמך מענה לשאלות הבהרה – לחץ כאן

לצפיה בהודעה על עדכון מועד ההגשה – לחץ כאן

החברה לשירותי איכות הסביבה מזמינה בזאת מציעים להציע הצעות לטיפול InSitu בקרקע מזוהמת, במתחם בסיס הדלק באשדוד, לרבות טיפול בקרקע מזוהמת, ביצוע ועריכת דו"ח סקר ווידוא ניקיון, וזאת על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז להלן.

לצפיה במסמכי המכרז – לחץ כאן

לצפיה במודעת החברה בעברית – לחץ כאן

לצפיה במודעת החברה בערבית – לחץ כאן

הרינו לעדכן כי המועד האחרון להגשת הצעות במכרז A23/2021 נדחה ליום 19.5.21, בין השעות 08:00-13:00

29.04.21 | החברה לשירותי איכות הסביבה צפויה לפרסם בשבוע הקרוב את המענה לשאלות ההבהרה לרבות דחיית לוח הזמנים להגשה

11.05.21 | הרינו לעדכן כי פורסם נוסח חדש למכרז:

לצפייה במסמכי המכרז המעודכן – לחץ כאן

לצפייה במסמך מענה לשאלות הבהרה של המכרז המקורי – לחץ כאן

לצפיה במודעת החברה המעודכנת בעברית – לחץ כאן

לצפיה במודעת החברה המעודכנת בערבית – לחץ כאן

 דחיית מועד סיור מציעים

הרינו להודיעכם כי בשל המצב הביטחוני סיור המציעים שתוכנן לתאריך 19.05.21 נדחה לתאריך 25.05.21 בשעה 14:00.

בתקווה לימים שקטים.

26/05/21 |  דחיית מועד הגשת שאלות הבהרה 

הרינו להודיעכם כי מועד הגשת שאלות הבהרה נדחה עד לתאריך 31.05.21 בשעה 16:00

02/06/21 | מענה על שאלות הבהרה – סבב 2

לצפייה במסמך מענה לשאלות הבהרה (סבב 2)  – לחץ כאן

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ מזמינה בזאת הצעות להתקשר בהסכם מסגרת למתן שירותי הוצאה של היתרים מסוגים שונים, כמפורט להלן, וזאת עבור פרוייקטים מסויימים אשר מועברים לטיפולה: הוצאה של היתרי בניה, הוצאה של היתרי הריסה, ביצוע תיאום תשתיות מול הגופים הרלוונטיים בתיאום עם המזמין (עירייה, בזק, חברת חשמל, חברות תקשורת, תאגיד מים, מקורות ועוד), כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

לצפיה במסמכי המכרז – לחץ כאן 

לצפיה במודעת החברה בעברית – לחץ כאן 

לצפיה במודעת החברה בשפה הערבית – לחץ כאן

לצפיה במסמך הבהרות מספר 1 – לחץ כאן

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ מזמינה בזאת הצעות להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי קליטת קרקע מזוהמת, פסולת בנין, אסבסט וכיוצ"ב ביעדי קצה וטיפול בהם כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

שינוי טקסט  – ניסיון

לצפיה במסמכי המכרז – לחץ כאן

לצפיה במודעת החברה בעברית  – לחץ כאן

לצפיה במודעת החברה בערבית – לחץ כאן

לצפייה במודעת עדכון תנאי סף ודחיית מועד הגשה – לחץ כאן 

לצפייה במודעת עדכון תנאי סף ודחיית מועד הגשה בשפה הערבית – לחץ כאן

לצפייה במסמך מענה לשאלות הבהרה – לחץ כאן

לצפייה בהודעה מספר 2 בדבר עדכון תנאי סף – לחץ כאן 

לצפייה במסמך הבהרות מספר 2 מענה לשאלות ובקשות – לחץ כאן 

לצפייה במסמך הבהרות מספר 3 עדכון על דחיית מועד הגשה  – לחץ כאן 

לצפייה בהודעה מספר 4 בדבר עדכון תנאי סף – לחץ כאן

 

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי שמירה באתר שיקום קרקעות שדה דב בתל אביב כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

לצפיה במסמכי המכרז – לחץ כאן

לצפיה במודעת החברה בעברית  – לחץ כאן

לצפיה במודעת החברה בערבית – לחץ כאן

לצפיה בפרוטוקול סיור המציעים מתאריך ה 22/12/2019 – לחץ כאן

לצפייה במסמך הבהרות מס' 1 – מענה לשאלות הבהרה – לחץ כאן

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ מזמינה בזאת הצעות לטיפול בקרקע מזוהמת בשיטת ISCO והגעה לריכוז מירבי של 350 מ"ג/ק"ג TPH ORO/DRO – במתחם בה"ד 20 בצריפין, כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

לצפייה במסמכי המכרז – לחץ כאן.

לצפייה במודעת החברה בעברית – לחץ כאן.

לצפייה במודעת החברה בערבית – לחץ כאן.

לצפייה במסמך הבהרות מס' 1 – לחץ כאן.

לצפייה במסמך הבהרות מס' 2 – לחץ כאן.

לצפייה בהודעת דחיית מועד הגשת הצעות – לחץ כאן.

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ החברה מזמינה בזה הצעות לביצוע סקרים וליווי סביבתי להתקשרות בהסכם מסגרת והכל כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

לצפייה במסמכי המכרז – לחץ כאן.

לצפייה במודעת החברה בעברית – לחץ כאן.

לצפייה במודעת החברה בערבית – לחץ כאן.

לצפייה במסמך מענה לשאלות הבהרה – לחץ כאן

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ מפרסמת בזאת מכרז דו שלבי לקבלת הצעות למתן שירותי שטיפת קרקע מזוהמת עבור החברה, וזאת באמצעות מתקן שיתוכנן, יוקם ויתוחזק ע"י המציע הזוכה והכל כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

לצפייה בהודעת החברה בעברית – לחץ כאן.

לצפייה בהודעת החברה בערבית – לחץ כאן.

לצפייה בהודעת החברה (הבהרה) – לחץ כאן.

לצפייה במסמך מענה לשאלות הבהרה 1 – לחץ כאן.

לצפייה במסמך מענה לשאלות הבהרה 2 – לחץ כאן.

לצפייה במסמכי המכרז – לחץ כאן.

לצפייה בהודעת החברה לשינוי מועד כנס המציעים – לחץ כאן.

לצפייה בהודעת החברה לשינוי מועד כנס המציעים בערבית – לחץ כאן.

לצפייה בהודעת החברה בדבר קיום כנס מציעים נוסף – לחץ כאן.

לצפייה בהודעת החברה בדבר שינוי מועד כנס המציעים הנוסף – לחץ כאן.

לצפייה במסמך הבהרות בדבר עדכון מועדים – לחץ כאן.

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ החברה מזמינה בזה הצעות להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי קבלן ראשי, שירותי עבודות צמ"ה (לרבות חפירה/חציבה, שינוע ועירום קרקע, גריסה, ניפוי וכד'), שרותי הובלת קרקע וחומרים מסוכנים וביצוע עבודות הנדסיות נוספות באתרים השונים בהם תחליט החברה לבצע שיקום קרקעות והכל כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

לצפייה במסמכי המכרז – לחץ כאן.

צפייה במודעת החברה בעברית – לחץ כאן.

לצפייה במודעת החברה בערבית – לחץ כאן.

לצפייה במודעת החברה לעדכון מועדים בעברית – לחץ כאן.

לצפייה במסמך מענה על שאלות הבהרה מס' 1 – לחץ כאן.

לצפייה במסמך מענה על שאלות הבהרה מס' 2 – לחץ כאן.

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ מזמינה את הציבור להגיש הצעות להתקשרות בהסכם מסגרת לביצוע סקרי סיכונים בהתאם לשיטת IRBCA, כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

לצפייה במסמכי המכרז – לחץ כאן.

לצפייה במסמך הבהרות מס' 1 – מענה לשאלות הבהרה – לחץ כאן.

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ מזמינה את הציבור להגיש הצעות להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי קבלן ראשי, עבודות חפירה, כלי צמ"ה ושירותי הובלת קרקע וחומרים מסוכנים באתרי שיקום קרקעות, כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

לצפייה במסמכי המכרז – לחץ כאן.

לצפייה במודעת הפרסום – לחץ כאן.

לצפייה במסמך הבהרות מס' 1 – מענה לשאלות הבהרה – לחץ כאן.

לצפייה בהודעת החברה בנוגע לדחיית מועד הגשת ההצעות – לחץ כאן.

לצפייה בהודעת החברה בנוגע לדחיית מועד הגשת ההצעות – לחץ כאן.

לצפייה בהודעת החברה בנוגע לביטול המכרז – לחץ כאן.

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ מזמינה את הציבור להגיש הצעות להתקשר בהסכם מסגרת למתן שירותים לקליטת קרקע מזוהמת לטיפול ביולוגי ומתן שירותי הובלה (אופציונאלי), כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

לצפייה במסמכי המכרז לחץ כאן.

לצפייה במסמך הבהרות מס' 1 – מענה לשאלות הבהרה – לחץ כאן.

לצפייה במסמך הבהרות מס' 2 – מענה לשאלות הבהרה, סבב שני – לחץ כאן.

החברה לשירותי איכות הסביבה בע”מ מזמינה את הציבור להגיש הצעות לשירותי הטמנת פסולת וקליטת אדמת כיסוי, כפי שמפורט המסמכי המכרז על נספחיו.

לצפייה במסמכי המכרז – לחץ כאן.

לצפייה במודעת הפרסום – לחץ כאן.

לצפייה במסמך ההבהרות מס' 1 – לחץ כאן.

לצפייה במסמך ההבהרות מס' 2, מענה לשאלות הבהרה – לחץ כאן.

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ מזמינה את הציבור להציע הצעות לטובת הסדרת כביש גישה לאתר אפולוניה.

לצפייה במסמכי המכרז לחץ כאן.

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ מזמינה את הציבור להגיש הצעות לשיקום אתר סילוק פסולת בנתניה, כפי שמפורט המסמכי המכרז על נספחיו.

לצפייה במסמכי המכרז לחץ כאן.

לצפייה בנספחי מסמכי המכרז לחץ כאן.

לצפייה במודעת הפרסום לחץ כאן.

לצפייה במודעת הפרסום בערבית לחץ כאן.

לצפייה במסמך הבהרות מס' 1 לחץ כאן.

לצפייה בנספחי הביטוח (נספחים ג' וד') לחץ כאן.

לצפייה בפרוטוקול סיור המציעים מתאריך ה 22/10/2017 לחץ כאן.

לצפייה במודעת הפרסום השניה לחץ כאן.

לצפייה במסמך הבהרות מס' 2 – מענה לשאלות הבהרה לחץ כאן.

החברה לשירותי איכות הסביבה מעוניינת למפות את חלופות הטיפול הזמינות הקיימות בארץ (Off Site) לטיפול בקרקעות מזוהמות כפי שמצויין בבקשה לקבלת מידע בקישור הבא – RFI

קובץ הצגת טכנולוגיית הטיפול מצוי בקישור הבא – טכנולוגיות טיפול

לצפייה במודעה המפורסמת בעיתונות לחץ כאן

לצפייה בטבלאות הספקים לחץ כאן

הבהרה – החברה מבקשת להסב את תשומת לב המתעניינים כי רק חברות היכולות לקלוט / לטפל בקרקעות מזוהמות בהווה ומאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה יכולות להשתתף בתהליך ה- RFI.

מכרז מסגרת פומבי מס' A9/2017 – לחץ כאן

הצעת מחיר – דיגום – לחץ כאן

הצעת מחיר – אנליזות – לחץ כאן

מסמך א(1) למילוי ע"י המציעים – לחץ כאן

מענה לשאלות הבהרה– לחץ כאן

הצעת מחיר – אנליזות (מעודכן) – לחץ כאן

הצעת מחיר – דיגום (מעודכן) – לחץ כאן

הבהרה מס' 2 – לחץ כאן

מודעה – פרסום קול קורא לבחינת טכנולוגיות ("פיילוט") לטיפול במתכות בקרקעות מזוהמות– לחץ כאן

קול קורא מס' K1/2017 לבחינת טכנולוגיות ("פיילוט") לטיפול במתכות בקרקעות מזוהמות- לחץ כאן

פרוטוקול סיור מציעים ומענה לשאלות הבהרה – לחץ כאן

פרסום פרוטוקול סיור מציעים שני ומענה לשאלות הבהרה – לחץ כאן

מודעה – פרסום מכרז לביצוע סקר קרקע במתחם תע"ש בית הכרם – לחץ כאן

מכרז A8/2017 לביצוע סקר קרקע במתחם תע"ש בית הכרם – לחץ כאן

מודעה בערבית – פרסום מכרז לביצוע סקר קרקע במתחם תע"ש בית הכרם – לחץ כאן

מסמך ב'2 למכרז – מפרט השירותים – לחץ כאן

מסמך ב'2 למכרז – הבהרות – לחץ כאן

מענה לשאלות הבהרה 18.01.17 – לחץ כאן

נספח ג' מתוקן להסכם ההתקשרות – לחץ כאן

מכרז לשיקום מטמנה ברכס עתלית – לחץ כאן

לפרטי המכרז – לחץ כאן

לנוסח המכרז בשפה הערבית – לחץ כאן

מכרז לביצוע סקר סיכונים במתחם תע"ש בית הכרם – לחץ כאן

לפרטי המכרז – לחץ כאן

לנוסח המכרז בשפה הערבית – לחץ כאן

מכרז למתן שירותי מעבדה ואנליזות חומרים – לחץ כאן

מענה לשאלות הבהרה – לחץ כאן

מכרז לביצוע סקר קרקע וגזי קרקע במתחם מזרחית לתע"ש נוף ים – לחץ כאן

פרוטוקול כנס מציעים – לחץ כאן

מענה לשאלות הבהרה – לחץ כאן

מכרז למתן שירותי שמירה באתרי שיקום קרקעות – לחץ כאן

פרוטוקול כנס מציעים – לחץ כאן

מענה לשאלות הבהרה – לחץ כאן

הודעה על ביטול המכרז – לחץ כאן

מכרז למתן שירותי פיקוח צמוד לפרויקט שיקום קרקעות באתר אפולוניה בהרצליה – לחץ כאן

פרוטוקול כנס מציעים – לחץ כאן

מענה לשאלות הבהרה – לחץ כאן

מכרז למתן שירותי קבלן ראשי, עבודות חפירה וכלי צמ"ה והובלות באתר שיקום קרקעות בנוף-ים (אפולוניה) – לחץ כאן

פרוטוקול כנס מציעים – לחץ כאן

מענה לשאלות הבהרה – לחץ כאן

ריכוז הבהרות – לחץ כאן

החברה לשירותי איכות הסביבה מבקשת החברה לקבל לידיה פרטי מידע הנוגעים לטכנולוגיות ולשיטות הטיפול בקרקעות מזוהמות כפי שמצויין בבקשה לקבלת מידע בקישור הבא – RFI

נספח הצגת שיטת הטיפול והטכנולוגיה מצוי בקישור הבא – קישור

לצפייה במודעה המפורסמת בעיתונות לחץ כאן