רקע

מתחם אס"פ (אתר סילוק פסולת) נתניה (להלן האתר) ממוקם בדרום מערב העיר ושטחו הוערך בתחילה בכ-220 דונם. בשנות ה-60-80  של המאה ה-20 פעל במקום מכרה כורכר. לאחר סיום פעילותו נותרו בורות בשטח האמור, אשר החלו…

מתחם אס"פ (אתר סילוק פסולת) נתניה (להלן האתר) ממוקם בדרום מערב העיר ושטחו הוערך בתחילה בכ-220 דונם.

בשנות ה-60-80  של המאה ה-20 פעל במקום מכרה כורכר. לאחר סיום פעילותו נותרו בורות בשטח האמור, אשר החלו לשמש להטמנה של פסולת, פעילות זו נמשכה עד שנת 2011.

גוף הפסולת באתר מורכב משכבות של פסולת מעורבת וקרקע. בחלק מהקרקע אותרו מזהמים, בעיקר עופרת ומרכיבי דלק.

במהלך עבודות השיקום בשנת 2019 הורחבו גבולות השטח בשני מקטעים. במקטע הצפון מזרחי עקב גילוי של פסולת במקום, ובמקטע הדרום מזרחי (בסמוך לגשר השמורות) עקב גילוי של נפלים ותחמושת באזור זה. הרחבות אלה הגדילו את שטח עבודות השיקום לכ-260 דונם.

בשטח האתר מבוצעות פעולות שיקום אשר כוללות סילוק הפסולת לאתרים מורשים וטיפול בקרקע מזוהמת.

לאחר השלמת עבודות השיקום המתבצעות במקטעים, מתבצע שלב התאמת מפלסים לטובת תכנית הפיתוח העתידית נת/620.

 


תעודת זהות

מיקום

דרום מערב נתניה

שטח האתר

כ-260 דונם

בעלות קרקע

רשות מקרקעי ישראל

מקור הזיהום

מטמנה שפעלה במקום עד שנת 2001 ושפכי מפעל "פלנטקס"

מזהמים עיקריים

עופרת ומרכיבי דלק

צפי מועד סיום עבודות

נובמבר 2022

סרגל התקדמות

 • 1
  סקר היסטורי
 • 2
  חקר הקרקע
 • 3
  סקר סיכונים
 • 4
  סקר חלופות שיקום
 • 5
  עבודות השיקום
 • 6
  סקר מוודא
 • 7
  מסירת הקרקע

גלריה

סטאטוס עבודות שיקום (נכון לחודש דצמבר 2020)

בימים אלו הושלמו עבודות הסדרת הכניסה לאתר מצדו הדרומי במטרה להעביר את אזור ההתארגנות מצפון האתר לצידו הדרומי, אשר מרוחק מאזורי המגורים. בהמשך להשלמת העבודות, תפחת תנועת הכלים והמשאיות באזור המזרחי והצפוני של האתר.

כעת מתבצע בחלקו המזרחי של האתר סקר ווידוא ניקיון, ולאחר קבלת NFA (מסמך זיכוי סביבתי) מהמשרד להגנת הסביבה, הקובע כי לא נדרשות פעולות נוספות  באזור זה ובסביבתו, השטח המזוכה סביבתית יועבר לרשות ח.ל.ת נתניה לשם תחילת ביצוע עבודות תשתית.

ביצוע בדיקות איכות אוויר

בכדי לשמור על איכות הסביבה ובריאות הציבור במהלך ביצוע עבודות השיקום ולוודא שמזהמים לא נישאים באוויר ויוצאים מחוץ לגבולות האתר לסילוק פסולת בנתניה, מבצעת החברה לשירותי איכות הסביבה בדיקות איכות אוויר תקופתיות מאז תחילת הפעילות באתר.

סט הבדיקות לבדיקת המזהמים הרלוונטיים לפעילות האתר, כולל בדיקת אבק מרחף (אבק כללי ואבק בגודל שיכול לחדור למערכת הנשימה – PM10) ומתכות באבק.

הבדיקות מבוצעות ב-3 נקודות דיגום הממוקמות בגבולות האתר ובהתאם לתנאים המטאורולוגיים (כיוון הרוחות) במטרה לבחון את פיזור המזהמים אל מחוץ לגבולותיו.

עם תחילת עבודות השיקום בנובמבר 2018, התבצעה בדיקת איכות אוויר ראשונה שבה לא התגלו ריכוזים החורגים מערכי סביבה של חוק אוויר נקי.

במהלך שנת 2020 בוצעו עד כה 4 בדיקות אוויר (חודשים ינואר, פברואר, מאי ואוגוסט).

ממצאים:

בשלוש הבדיקות הראשונות שבוצעו בשנת 2020, ריכוזי המזהמים נמצאו תקינים (אינם עולים על ערכי הסף הסביבתיים) בכל נקודות הדיגום, ובחלק מהמקרים אף מתחת לסף הרגישות ו/או סף הכימות המעבדתי.

בבדיקה שנערכה באוגוסט 2020 נתגלתה חריגה בריכוז האבק המרחף (TSP) בנקודת הדיגום שמוקמה באזור התפעולי שבסמוך למשרדים. עם זאת, ממצא זה אינו משקף נכונה את המזהמים הנפלטים מחוץ לגבולות האתר בשל מיקום מוטעה של עמדת הדיגום. בנוסף, יש לציין כי ביום הדיגום התקיימה תנועת אופנועי שטח בצמוד לגבולות האתר ובסמוך לעמדת הדיגום באופן שיכול היה להשפיע על תוצאות הדיגום. ביתר נקודות הדיגום ריכוזי המזהמים נמצאו תקינים (אינם עולים על ערכי הסף הסביבתיים), ובחלק מהמקרים אף מתחת לסף הרגישות ו/או סף כימות המעבדתי. מכאן ואילך מוצבות עמדות הדיגום באופן מוקפד יותר על מנת לשקף באופן מהימן את הפעילות באתר.

בדצמבר 2020, לאחר העתקת עיקר עבודות השיקום לאזור המערבי דרומי של האתר, התבצעה  בדיקת איכות אוויר אחרונה לשנה זו. בבדיקה לא התגלו ריכוזים החורגים מערכי סביבה לפי חוק אוויר נקי.

דוחות ניטור אוויר מפורסמים תחת לשונית מסמכים

פעילות מתקן שטיפת הקרקעות המזוהמות 

המתקן, אשר נכון לימים אלו (דצמבר 2020) מבוצעת בו הרצת מערכת ובדיקת תקינות לפני ההפעלה הסדירה, ישמש לשטיפה ומחזור קרקע מזוהמת באתר עצמו. מדובר במתקן ראשון מסוגו בישראל המשתמש בטכנולוגיה מתקדמת לצורך הפרדת מרכיבי הקרקע המזוהמת.  הקרקע הנקייה תושב לאתר, והזיהום המרוכז בנפח קרקע מצומצם מאוד, יפונה לאתרי קצה מורשים להמשך הטיפול.

במקביל לתחילת פעילות המתקן, מתוכננת בדיקת איכות אוויר על מנת לבחון את השפעת פעילות המתקן על איכות הסביבה ובריאות הציבור.

 

 

 

מדוע צריך לשקם את האתר?

ההחלטה על שיקום הקרקע התקבלה לאור ממצאים המצביעים על זיהומים הקיימים באתר, המהווים סיכון לבריאות הציבור ועל רקע הרצון לפתח את האתר לשימושי קרקע אחרים.

מי אחראי על השיקום?

החברה לשירותי איכות הסביבה היא חברה ממשלתית המשמשת כזרוע הביצוע של המדינה לעניין חקירה ושיקום של אתרים מזוהמים, והיא האחראית על פרויקט שיקום הקרקע. לחברה ניסיון עבר בשיקום קרקעות, בריכות חומציות ופסולות מסוכנות.

כמה זמן צפויה להארך מלאכת השיקום?

צפי לסיום: נובמבר 2022.

מהי דרך הפעולה לשיקום?

שיטת השיקום כוללת פינוי הפסולת מהאתר וניקוי הקרקע בה אותרו מרכיבי מזהמים באמצעות טיפול במתקן שטיפה ייעודי. תחילת פעילות המתקן צפויה בשבועות הקרובים. עם סיום שלב זה במחצית שנת 2021, יחל שלב התאמת מפלסים לפי תכנית נת/620, אשר צפויה להסתיים בנובמבר 2022.

מי מפקח על תהליך השיקום?

הפיקוח על העבודות באתר מתבצע מבוצעת על ידי הגופים הבאים:

 • החברה לשירותי איכות הסביבה – פיקוח על עבודת הקבלן וביצוע בקרה.
 • המשרד להגנת הסביבה וחברת הבקרה המופעלת על ידו – פיקוח על העבודות באתר.

מה מצפים להשיג בתום השיקום?

לאחר שיקום הקרקע והתאמת המפלסים, ניתן יהיה לפתח האתר לשימושי קרקע שונים.

מה נעשה כדי להבטיח את בריאות הציבור?

במהלך העבודות ננקטים מירב הפעולות על מנת שלא לפגוע בבריאותם ובאורח חייהם של תושבי המקום:

 • מניעת מטרדי אבק – הרטבת דרכים ע"י מכליות ועצירת עבודה במזג אוויר קיצוני.
 • מניעת זליגת פסולת – איסוף פסולת בהתאם לצורך. כמו כן, לקראת החורף הקרוב, הקבלן המבצע של החברה לשירותי איכות הסביבה ישלים את הקמת סוללות ההגנה שנבנו באתר, ויקים סוללת הגנה עם שיפועים הפוכים מעל המצוק, למניעת זליגת פסולת ככל הניתן מכיוון האתר אל עבר החוף. הנ"ל מבוצע בתיאום עם היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית של המשרד להגנת הסביבה. כמו כן, לאחר גשמים ומזג אוויר סוער, מבוצע ניקיון של חוף הים.
 • בדיקות ניטור איכות אוויר – מבוצעות מעת לעת. דו"חות ניטור האוויר מפורסמים תחת לשונית מסמכים.

האם קיימת כתובת למידע ולפניות הציבור

תהליך השיקום מלווה על ידי יועצים מומחים לקשרי קהילה, שתפקידם לנהל את הקשר עם התושבים ולוודא שהמידע מועבר בשקיפות ובבהירות. אנחנו נמצאים בקשר שוטף עם נציגי התושבים ועושים ככל הניתן בכדי לשתף את הגורמים הרלוונטיים בתהליך.

בסוף שנת 2018 נערך מפגש שיתוף ציבור. להלן קישור למצגת מתוך המפגש.

בנוסף, ניתן לפנות בכל שאלה למייל  remediation-tzibur@escil.co.il

 

בדף זה מוצגים מסמכים, דו"חות וסקרים משלבי השיקום השונים 

דוחו"ת ניטור אוויר:

בכדי לשמור על איכות הסביבה ובריאות הציבור במהלך ביצוע עבודות השיקום ועל מנת לוודא שמזהמים לא נישאים באוויר ויוצאים מחוץ לגבולות האתר לסילוק פסולת בנתניה, מבצעת החברה לשירותי איכות הסביבה בדיקות איכות אוויר תקופתיות מאז תחילת הפעילות באתר.

סט הבדיקות לבדיקת המזהמים הרלוונטיים לפעילות האתר, כולל בדיקת אבק מרחף, אבק כללי וחלקיקים בגודל (PM10) שיכולים לחדור למערכת הנשימה, וכן מתכות באבק.

הבדיקות מבוצעות ב-3 נקודות דיגום הממוקמות בגבולות האתר ובהתאם לתנאים המטאורולוגיים (כיוון הרוחות) במטרה לבחון את פיזור המזהמים אל מחוץ לגבולותיו.

ניתן לצפות בכל דו"חות ניטור האוויר שבוצעו באתר:

לצפייה בדו"ח ניטור אוויר מתאריכים 20-21.11.2018 – לחץ כאן

לצפייה בדו"ח ניטור אוויר מתאריכים 14-15.01.2020 – לחץ כאן

לצפייה בדו"ח ניטור אוויר מתאריך 23-24.02.2020 – לחץ כאן

לצפייה בדו"ח ניטור אוויר מתאריך 26-27.05.2020 – לחץ כאן

לצפייה בדו"ח ניטור אוויר מתאריכים 25-26.08.2020 – לחץ כאן

לצפייה בדו"ח ניטור אוויר מתאריכים 8-9.12.2020 – לחץ כאן

לצפייה בדו"ח ניטור אוויר מתאריכים 9-10.03.2021 – לחץ כאן

מסמכים נוספים:

לצפייה בפרוטוקול מפגש עם תושבים ופעילים שנערך ב-29.06.2020 – לחץ כאן

לצפייה במצגת ממפגש שיתוף הציבור שנערך ב-18.11.2018 –  לחץ כאן 

דו"חות וסקרים – שלב א': 

לצפייה בדו"ח סקר קרקע ווידוא ניקיון פוליגון 1- בוצע על ידי חברת לודן – מרץ 2019 – לחץ כאן

לצפייה בדו"ח סקר קרקע ווידוא ניקיון פוליגון 2 – בוצע על ידי חברת LDD – מרץ 2020 – לחץ כאן

לצפייה בדו"ח סקר קרקע ווידוא ניקיון פוליגון 3 – בוצע על ידי חברת לודן – יולי 2020 – לחץ כאן

לצפייה בדו"ח סקר קרקע ווידוא ניקיון פוליגון 4 – בוצע על ידי חברת לודן – ספטמבר 2020 – לחץ כאן

לצפייה בדו"ח סקר קרקע ווידוא ניקיון פוליגון  5 – בוצע על ידי חברת לודן – אפריל 2021 – לחץ כאן

אישורי NFA שלב א':

לצפיה באישור סיום פעולות חקירה ודרישה להמשך ניהול סיכון פוליגון 1+ 2 – מרץ 2020 – לחץ כאן

לצפיה באישור סיום פעולות חקירה ודרישה להמשך ניהול סיכון פוליגון 3 – יולי 2020 – לחץ כאן

לצפיה באישור סיום פעולות חקירה ודרישה להמשך ניהול סיכון פוליגון 4 – אוקובר 2020 – לחץ כאן

לצפיה באישור סיום פעולות חקירה ודרישה להמשך ניהול סיכון פוליגון 5 –  אפריל 2021 – לחץ כאן

בדף זה יעלו עדכונים שוטפים ודו"חות במהלך עבודות השיקום במתחם אס"פ (אתר סילוק פסולת) נתניה. העבודות כוללות סילוק הפסולת לאתרים מורשים וטיפול בקרקע מזוהמת.

אפריל 2021  – ניטור אוויר

בתאריך 09-10.03.21 בוצע סקר אוויר סביבתי המשקף את פעילות האתר ברבעון הראשון של שנת 2021. בשלושת נקודות הדיגום, ריכוזי המזהמים באתר (אבק ומתכות) נמצאו תקינים ואינם עולים על ערכי הסף הסביבתיים.

לצפייה בדו"ח ניטור אוויר מתאריכים 9-10.03.2021 – לחץ כאן

ינואר 2021  – השלמת העבודות בשלב א'

בדצמבר 2020 הושלמו עבודות השיקום הסביבתי בכלל שטחי שלב א' של הפרויקט (ראה איור מטה), בעקבות השלמת הזיכוי הסביבתי לשלב זה הועתקו הכניסה לאתר ושטח ההתארגנות לצדו הדרומי של האתר, הרחק מאזורי המגורים. בהמשך להשלמת העבודות, הופחתה תנועת הכלים והמשאיות באזור המזרחי והצפוני של האתר.

חקירת שטח שלב א' הושלמה ונתקבלו מסמכי זיכוי סביבתי (NFA) לשטח הנ"ל (לצפייה בדו"חות תחת לשונית מסמכים). השטח הועבר לח.ל.ת. נתניה לשם תחילת ביצוע עבודות תשתית.

יולי 2020 –  הקמת מתקן שטיפה לטיפול ומחזור קרקע מזוהמת

מדובר במתקן ראשון מסוגו בארץ, אשר נועד לטפל בקרקע המזוהמת אשר נחפרה באתר הנ"ל. מלבד יתרונות בטיפול היעיל יותר בקרקע, למתקן גם יתרונות סביבתיים משמעותיים, לרבות מחזור הקרקע בשטח האתר, וכן צמצום ניכר של כמות הקרקע המשונעת לאתרי הקצה באמצעות משאיות.