החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ מפרסמת בזאת מכרז דו שלבי לקבלת הצעות למתן שירותי שטיפת קרקע מזוהמת עבור החברה, וזאת באמצעות מתקן שיתוכנן, יוקם ויתוחזק ע"י המציע הזוכה והכל כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

לצפייה בהודעת החברה בעברית – לחץ כאן.

לצפייה בהודעת החברה בערבית – לחץ כאן.

לצפייה בהודעת החברה (הבהרה) – לחץ כאן.

לצפייה במסמך מענה לשאלות הבהרה 1 – לחץ כאן.

לצפייה במסמך מענה לשאלות הבהרה 2 – לחץ כאן.

לצפייה במסמכי המכרז – לחץ כאן.

לצפייה בהודעת החברה לשינוי מועד כנס המציעים – לחץ כאן.

לצפייה בהודעת החברה לשינוי מועד כנס המציעים בערבית – לחץ כאן.

לצפייה בהודעת החברה בדבר קיום כנס מציעים נוסף – לחץ כאן.

לצפייה בהודעת החברה בדבר שינוי מועד כנס המציעים הנוסף – לחץ כאן.

לצפייה במסמך הבהרות בדבר עדכון מועדים – לחץ כאן.