רקע

באתר זה פעל מפעל תע"ש נוף-ים בין השנים 1950-1995, ויוצרו בו חומרי נפץ, תחמושת ואבק שריפה. המתחם כלל מתקני ייצור ואחסון, בתי זיקוק, מטווח, בריכות תשטיפי שפכים ופסולת ועוד. תצ"א ותרשימים

באתר זה פעל מפעל תע"ש נוף-ים בין השנים 1950-1995, ויוצרו בו חומרי נפץ, תחמושת ואבק שריפה. המתחם כלל מתקני ייצור ואחסון, בתי זיקוק, מטווח, בריכות תשטיפי שפכים ופסולת ועוד.

תצ"א ותרשימים


תעודת זהות

סטטוס תכנוני

הוגש תסקיר לבדיקה במסגרת הותמ"ל

חסמי תשתיות

לא ידועים

מזהמים בקרקע

חומרי נפץ; חומרי הדברה; חומרי הדף NQ ו- NC; חומצה ניטרואיזופטליק; TPH ומתכות; Sodium NAN3) Azide); אתנול; דלק; אתר

מועד פינוי

1996

מיקום

קו המצוק, צפונית להרצליה, סמוך לגן הלאומי אפולוניה

שטח התוכנית

974 דונם (מתוכם כ-450 דונם שטח מפעל תע"ש)

בעלת הקרקע

רשות מקרקעי ישראל (רמ"י)

יעד התוכנית

מגורים (3,000 יח"ד) ומסחר, גן לאומי

סרגל התקדמות

 • 1
  סקר היסטורי
 • 2
  חקר הקרקע
 • 3
  סקר סיכונים
 • 4
  סקר חלופות שיקום
 • 5
  עבודות השיקום
 • 6
  סקר מוודא
 • 7
  מסירת הקרקע

גלריה

צילום: נטלי קדוש

בשנת 1997 בוצעו באתר סקר היסטורי, סקרי קרקע וגז קרקע ונבחנו חלופות שיקום. תרשים הזרימה שלהלן מציג את תהליך עדכון הסקרים ולוחות הזמנים המתוכננים לכך. בנוסף לעדכון הסקרים יש לבצע קידוחים למי התהום.

 

סקר היסטורי

במהלך אמצע שנות התשעים נערכה חקירה סביבתית לשטח המתחם ע"י חברת Ecology & Environment) E&E).

 

סקר היסטורי

סקרי קרקע

באתר נוף ים (אפולוניה) בוצעו בעבר מספר סקרי קרקע:
• בין השנים 1996-1997 נערכה חקירה סביבתית ע"י חברת Ecology & Environment) E&E) וחברת תה"ל, במטרה לקבוע את פוטנציאל הזיהום באתר והיקפו כתוצאה מפעילות המפעל ומתקניו. סקר הקרקע הראשון כלל סקירה היסטורית של פעילות האתר לצורך קביעת מקורות וסוגי המזהמים הפוטנציאליים, ודיגום קרקע, מי תהום ואוויר חופשי. בהמשך נקבעו ערכי סיכון לאדם באתר זה, ועל פיהם הוגדרו ערכי מטרה לשיקום האתר.

בשנת 2012 בוצע ע"י חברת LDD סקר גזי קרקע (אקטיבי ופאסיבי) נרחב בכל שטח האתר. חריגות מערכי הסף נמצאו בחלקו המרכזי והדרומי של האתר בלבד.
מתוצאות הסקרים והסיורים אשר בוצעו על ידי החברה לשירותי איכות הסביבה באתר תע"ש נוף ים, זוהו 6 מוקדי זיהום עיקריים שייבחנו במסגרת סקר הסיכונים. מוקדי הזיהום מכילים את קבוצות המזהמים הבאות:
• חומצות אורגניות זיהום ראשי + SVOC זיהום משני
• TPH זיהום ראשי + חומרי הדף/נפץ זיהום משני
• חומרי הדף/נפץ זיהום ראשי + TPH זיהום משני

 

בחודש יולי 2016 בוצע סקר קרקע בחלקו הדרומי של האתר בשלושה מוקדי זיהום עיקריים. בכל הדוגמאות נמדדו ריכוזים אפסיים או נמוכים מאד של חומרים אורגנים נדיפים , אולם בכולן הורגש ריח חריג ובמרביתן נצפה צבע לא טבעי. מניתוח כלל תוצאות המעבדה התקבל כי מכל האנליזות שבוצעו נמצאו חריגות מערכי הסף של המתכות ארסן, כרום וניקל ושל pH, ו- 4-chloro-3, 5-dinitrobenzotrifluoride בלבד.

לחומר 5-Nitroisophthalic Acid) NIPA-5) לא נמצא ערך סף להשוואה, אך בחלק מן הדוגמאות שנבדקו התגלו ריכוזים הגבוהים מסף הגילוי של המעבדה. בשתיים מבין הדוגמאות עליהן בוצעה האנליזה התקבלו ריכוזים הגבוהים מ-10 מיליון מק"ג/ק"ג (מעל ל 1% ממשקל הדוגמה), ובשלושה קידוחים התגלו ריכוזים הגבוהים מ-100,000 מק"ג/ק"ג.

בנוסף בוצעה הרצה של אנליזות נוספות לאיתור חומרים נוספים הקיימים בקרקע. בהרצה התגלו 10 חומרים שונים שחלקם אותרו בבדיקות מי התהום שבוצעו ע"י רשות המים במהלך יולי 2016. בכל הדוגמאות עליהן בוצעו אנליזות סטנדרטיות של VOCs ו-sVOCs לא התקבלו ריכוזים הגבוהים מערכי הסף או מספי הגילוי במעבדה. כאשר בוצעה בדיקה מול ספרית חומרים, התקבלו ריכוזים משמעותיים של מזהמים אורגניים שונים.
באוקטובר-נובמבר 2016 בוצע סקר גז קרקע.
טבלת תוצאות הסקר כולל תקן רבקה
התוצאות על גבי מפת הדיגום

סקר סיכונים

בשלבים מתקדמים של ביצוע.

עודכן לאחרונה ב: 12/06/2019

מצב השיקום

סטטוס תכנוני (מחוז ת"א): התכנית לאתר נוף יום (אפולוניה) נקלטה ומקודמת במסגרת הותמ"ל (הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור).

בין השנים 2012-2015, בוצעו:
• סקר גז קרקע: 250 קידוחים
• סקר קרקע: 1,000 קידוחים (226 ב-2015, 800 ב-1997)
• בארות ניטור למי התהום: 48 בארות
עד סוף 2016 מבוצעות הפעולות הבאות:

חקירה משלימה (רמ"י):
• השלמה של חקירת מי תהום
• השלמה של חקירה להרצת סקר סיכונים
• סיום סקר סיכונים
שיקום אזורים אקוטיים (זרוע ביצוע):
• חקירה נקודתית
• בחינת חלופות + תכנית שיקום
• סיום טיפול
פעולות עתידיות – 2017-2018:

שיקום (זרוע ביצוע):
• ביצוע פיילוט מקדמי לחפירת אחד ממוקדי הזיהום שאותרו לאחרונה על מנת לבחון את ההשפעות הסביבתיות במסגרת פעולות הפיתוח העתידיות של האזור
• בחינת חלופות + תכנית שיקום
• טיפול בקרקע מזוהמת