יעדי השיקום

1. הפחתת רמת הזיהום לרמה שתאפשר שימוש בקרקע בהתאם לייעודה ובכפוף להתניות מתבקשות, כגון דרישת מיגון בתים, מערכות ליניקת גזים, מערכות לטיפול במי התהום וכיוצ"ב.

2. ביצוע שיקום הקרקע תוך מניעת פגיעה בסביבה, ותוך שמירה על הוראות וכללי הבטיחות.

3. ביצוע שיקום הקרקע תוך שמירה על עיקרון של מינימום השפעה שלילית על הסביבה ומקסימום יעילות טיפול ויתרון טכנו-כלכלי.

4. התקנת אמצעים לשם מניעת פליטות מזהמים לאוויר, ובכלל זה למניעת מטרדי ריח בלתי סבירים, בכל שלבי הטיפול בקרקעות.

5. ביצוע שריפה במתקן בעל רישוי מתאים מהמשרד ועל פי תנאיו. במידה שהפסולת תועבר לשריפה בחו"ל, הדבר ייעשה על פי הוראות אמנת באזל והתקנות הנוגעות בדבר – תקנות החומרים המסוכנים, יבוא וייצוא פסולת חומרים מסוכנים, התשנ"ד-1994.

6. ההטמנה תבוצע בדרך שתמנע היווצרות מפגעים לסביבה, ותיעשה במטמנה מאושרת על פי כל דין.

7. הטיפולים בקרקע יתבצעו במתקנים מורשים ומאושרים לפי כל דין.

8. שמירה על יעילות כלכלית.

דילוג לתוכן