זרוע ביצוע

החברה לשירותי איכות הסביבה מהווה את זרוע הביצוע של המשרד להגנת הסביבה לצורך ניהול פרויקט שיקום הקרקעות. החברה מפרסמת ומנהלת את מכרזי העבודה להיבטי השיקום, מפקחת ומבקרת את הספקים, מרכזת ומתאמת בין הגורמים הרלבנטיים הרבים הפועלים במסגרת הפרויקט.

שלבי העבודה כוללים:

– ביצוע סקרים נדרשים לכל אתר (סקר קרקע, סקר גזי קרקע, סקר מי תהום, סקר סיכונים) לאחר אישור המשרד להגנ"ס.
– על בסיס תוצאות הסקרים – הגשת תכנית מפורטת לוועדת ההיגוי של שיטות הטיפול האפשריות באתר, ניתוחן מהיבטים שונים, והמלצה לחלופה או חלופות שיקום נבחרת.
– לאחר אישור שיטת הטיפול ע"י הוועדה המקצועית, תגיש החברה לשירותי איכות סביבה תכנון מפורט של חלופה או חלופות שיקום, כולל לוחות זמנים וכל היבטי הטיפול הנדרשים.
– החברה לשירות איכות הסביבה תנהל את ביצוע העבודות ותפקח עליהן, כולל עמידה בתנאים סביבתיים ובטיחותיים בכל אתרי השיקום ותפקח על בקרת האיכות.
– כל התקשרות עם קבלנים לצורך מימוש ההסכם יתבצעו בהתאם להוראות ובכפוף לחוק חובת מכרזים. הקבלנים יהיו מוכשרים ומוסמכים לביצוע העבודות. ההתקשרויות לכלל העבודות יעשו מול חברות ישראליות, ובחלק מהמכרזים החברות יידרשו בשיתוף פעולה עם חברות מחו"ל.

החברה מהווה זרוע ביצוע לניהול פרויקט שיקום הקרקעות שפונו על ידי צה"ל או יפונו על ידו (לאחר פינוים) והועברו לחזקת רשות מקרקעי ישראל (ללא טיפול בתת הקרקע) שיקום מתחמי מקרקעין שהוחזקו ו/או מוחזקים על ידי תע"ש, ושיקום קרקעות שגורמי המדינה מעוניינים לקדמם.

החברה לשירותי איכות הסביבה תשמש כזרוע של המשרד לתחומי הניהול. היבטי הניהול של הפרויקט כוללים בעיקר פעולות של פרסום וניהול מכרזים לביצוע ההיבטים השונים של השיקום, ביצוע פיקוח ובקרה על הספקים שייבחרו, תיאום בין כלל הגורמים הרלבנטיים לצורך ביצוע עבודות השיקום,

לפני תחילת השיקום של כל אחד מן האתרים, תגיש החברה לאישור המשרד תכנית לביצוע הסקרים/חקירות הנדרשים (סקר קרקע, סקר גזי קרקע, סקר מי תהום, סקר סיכונים). לאחר אישור התכנית הנ"ל וביצועה, תגיש החברה לוועדת ההיגוי תכנית נוספת שתכיל פירוט של כל שיטות הטיפול האפשריות לאתר, תוך פירוט סוג הטיפול, עלויות מוערכות, לו"ז צפוי לסיום השיקום לכל אחת מהשיטות, ויתרונות וחסרונות של כל שיטה מבחינה כלכלית, כספית, ביצועית וסביבתית, לו"ז, השלכות על פיתוח ו/או שלביות פיתוח העתידי ככל שיש, וכל מידע רלבנטי אחר. החברה תציג המלצה לשיטת טיפול נבחרת לכל אתר, ואת הנימוקים להמלצה זו. שיטת הטיפול הנבחרת, תובא לאישור ועדת ההיגוי.

החברה תאפיין חלופות שיקום אפשריות לכל אתר על בסיס קריטריונים סביבתיים, כלכליים וטכנולוגיים לרבות שלילת חלופות שיקום בגין חוסר היתכנות או בגין חוסר היתכנות כלכלית בולט ובהתאמה עם התכניות שבהליכים וייעודי הקרקע המתוכננים. כמו כן, החברה תציג את החלופות האפשריות לשיקום בפני וועדת ההיגוי לשם בחירת החלופה, כפי שהוצגה על ידי החברה, או שילוב החלופות, כפי שהוצג על ידי החברה, תוך תיאור מפורט של היתרונות והחסרונות של כל חלופה. ככל שהחברה סבורה כי היא צריכה לבצע בעצמה את עבודות השיקום על פי החלופות המוצגות (כולן או מקצתן), תציג החברה לוועדת ההיגוי מסמך הסבר מנומק.

החברה לשירותי איכות הסביבה תציג תכנון של חלופה או חלופות השיקום תוך כדי פירוט לוחות זמנים ואומדים לחלופה או שילוב חלופות, לאישור וועדת ההיגוי; לוחות הזמנים הסופיים לשיקום כל אתר, יהיו בהתאם לחלופה שנבחרה ואושרה או שילוב החלופות אשר נבחר ואושר על ידי ועדת ההיגוי, בהתבסס על תכנון מפורט שיוצג ע"י החברה במסגרת החלופה שנבחרה ולאחר תיאום עם גורמי הפיתוח ברשות מקרקעי ישראל, מסמך החלופות יפרט את כל צורות הטיפול הרלבנטיות לרבות טיפול באתר (in site), טיפול on-site, טיפול בהאבים (מרכזי טיפול) וכן טיפול באתרים מרוחקים (למשל, שינוע לנאות חובב).

החברה לשירותי איכות הסביבה תעמוד בתנאים הסביבתיים והבטיחותיים בכל אתר ואתר ובכלל זה תפקח על בקרת האיכות, נטילת הדוגמאות וצורת הטיפול בהן, ריכוז תוצאות המבדקים וניתוחן. החברה תהיה אחראית לכל אי התאמה, ו/או ליקוי ו/או פגם, ו/או טעות בעבודות או בתנאי ביצוען ותנקוט בכל האמצעים לתיקון הליקויים במהירות ביעילות וברציפות כדי לתקן את כל התקלות.

על החברה לעמוד בתנאי רישיון העסק והיתר הרעלים שלה במשך כל תקופת ביצוע עבודות השיקום, לרבות חובתה לבצע בדיקות אוויר באתרים בהם מתבצעות עבודות השיקום. המשרד יבצע מעת לעת בדיקות סביבתיות בזמן ביצוע העבודות. על הערכים הנמדדים לעמוד בקבוע בחוק אוויר נקי, התשס"ח-2008.

כל עבודות השיקום, ובכלל זה שיטת טיפול בהתאם להוראות מפרט זה, יתבצעו במתקנים מאושרים ומורשים בהתאם להוראות כל דין, ובכלל זה הנחיות המשרד, ובהתאם לאמות מידה מקצועיות של איכות, בטיחות ועמידה בתקנים סביבתיים ומבלי לגרום למפגעים סביבתיים.

החברה תנהל את ביצוע העבודות ותפקח על ביצוע העבודות, בין היתר על ידי פיקוח מעבדתי, ביצוע דיגומים ואנליזות מעבדתיות בישראל ובמקרים מתאימים ובהתאם לצורך גם בחו"ל;

במידה ובכוונת החברה להתקשר עם קבלנים לשם מימוש הסכם זה, עליה לפעול בהתאם להוראות כל דין, לרבות הוראות חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992, וכן בהתאם לכל הדינים המחייבים חברות ממשלתיות בביצוע התקשרויות. בניהול המכרזים תהיה החברה כפופה לדיני המכרזים החלים על חברה ממשלתית, להבדיל מדיני המכרזים החלים על משרד ממשלתי. הקבלנים יהיו בעלי הכשרה מתאימה ומוסמכים לפי כל דין לביצוע העבודות שאותם נשכרו לבצע.

דילוג לתוכן