זרוע ביצוע

החברה הממשלתית לשירותי איכות הסביבה מהווה את זרוע הביצוע של המשרד להגנת הסביבה לצורך ניהול פרויקט אבן דרך – הפרויקט הלאומי לשיקום קרקעות המדינה. החברה מפרסמת ומנהלת את מכרזי העבודה לביצוע החקירה והשיקום, מפקחת ומבקרת את נותני השירות, מרכזת ומתאמת בין הגורמים הפועלים במסגרת הפרויקט.

כל פעילות החברה מבוצעת בהתאם לחוק חובת מכרזים ועל ידי נותני שירות חיצוניים לחברה לרבות חברות בתחום הייעוץ הסביבתי, המדידות, הנדסה אזרחית, סטטוטוריקה, מתקני טיפול בקרקעות מזוהמות וכו'.

שלבי העבודה כוללים:

  • חקירת אתר – ביצוע סקר היסטורי – סקר קרקע/ גז קרקע/ מי תהום – איתור/ מיפוי תשתיות תת קרקעיות, מדידות וכד'
  • סקר חלופות לשיקום האתר – הסקר יוכן על ידי החברה ויכלול היבטים תכנוניים, סביבתיים, לו"ז, מקצועיים וכלכליים של החלופות האפשריות לשיקום האתר וכן המלצת החברה על החלופה המועדפת. הסקר ייבחן ויאושר על ידי וועדת ההיגוי.
  • שיקום האתר בהתאם לחלופה שאושרה.

כל עבודות השיקום, ובכלל זה שיטת טיפול בהתאם להוראות מפרט זה, יתבצעו במתקנים מאושרים ומורשים בהתאם להוראות כל דין, ובכלל זה הנחיות המשרד, ובהתאם לאמות מידה מקצועיות של איכות, בטיחות ועמידה בתקנים סביבתיים.

דילוג לתוכן