ועדת היגוי

חברים בוועדה:

צוות היגוי בין-משרדי בראשות מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה או נציג מטעמו, נציג מטעם החשב הכללי (משרד האוצר), נציג אגף התקציבים, נציג רשות מקרקעי ישראל ונציג משרד הביטחון

סמכויות:

  1. קבלת החלטה על סדרי עדיפויות לטיפול בקרקע המזוהמת, קרי קביעת סדר האתרים שיובאו לטיפול החברה לשירותי איכות הסביבה.
  2. בחירת חלופת/חלופות השיקום מבין אלו שיוצגו, או שילובי חלופות שיוצגו לה על ידי החברה לשירותי איכות הסביבה. הבחירה תותאם לכל אתר בהתבסס על סקרי ההיסטוריה, סקרי קרקע וסקרי סיכונים, ייעודי הקרקע המתוכננים ודחיפות הפיתוח, תוך התחשבות בכל השיקולים הרלוונטיים לעניין (בין אלה נכללים איזון בין שיקולים כלכליים של המדינה לבין שיקולים סביבתיים). הדבר יעשה תוך התאמה למדיניות המשרד בעניין היררכיית הטיפול בפסולות, על בסיס אמנות בינלאומיות מחייבות ועל בסיס ארגון ה 
  3. קביעת לוח הזמנים לטיפול בקרקע, בהתבסס על לוח זמנים שתציג החברה לשירותי איכות הסביבה, וזאת בהתחשב בתאריך פינוי האתרים על ידי תע"ש או צה"ל, ובדחיפות הפיתוח ושיווק האתרים לרוכשים פוטנציאליים.
  4. אישור התחומים בהם תוכל החברה לשירותי איכות הסביבה לשמש כזרוע לביצוע מטלות ישירות.
  5. אישור תכנית השיקום לכל אתר ואתר, לרבות אישור תקציבי של תכנית השיקום לכל אתר.
  6. ביצוע ביקורת, בקרה ופיקוח על פעילות החברה.
  7. אישור הכללת אתרים נוספים ברשימת האתרים לשיקום.
  8. הגדרת לוחות זמנים לביצוע חקירה ושיקום.
  9. אישור תכנית המתווה הכוללת.
דילוג לתוכן