חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ניהול וביצוע

בשנת 2015 קבע קבינט הדיור כי החברה הממשלתית לשירותי איכות הסביבה, בתיאום עם רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) ורשות החברות הממשלתיות, תשמש כזרוע ביצוע לשיקום קרקעות המפונות על ידי צה"ל ותע"ש.

בראש הפרויקט עומדת ועדת היגוי בין-משרדית בראשות מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה או נציג מטעמו, נציג מטעם החשב הכללי (משרד האוצר), נציג אגף התקציבים, נציג רשות מקרקעי ישראל ונציג משרד הביטחון. לוועדה יש את המנדט להחליט על סדרי העדיפויות לטיפול בקרקע המזוהמת, לרבות אישור הכללת אתרים נוספים ברשימת האתרים לשיקום, סדר הפעילות באתרים לשיקום, חלופות השיקום ועוד.

סמכויות הוועדה:

  • הכללת אתרים בפרויקט.
  • אישור חלופת שיקום ותקציבה.
  • קביעת לוח הזמנים לטיפול בקרקע ושחרור האתר מבחינה סביבתית.
  • אישור תחומים בהם תוכל החברה לשירותי איכות הסביבה לשמש כזרוע ביצוע.
  • ביצוע ביקורת, בקרה ופיקוח על פעילות החברה.

זרוע הביצוע

החברה הממשלתית לשירותי איכות הסביבה מהווה את זרוע הביצוע של המשרד להגנת הסביבה לצורך ניהול פרויקט אבן דרך – הפרויקט הלאומי לשיקום קרקעות המדינה. החברה מפרסמת ומנהלת את מכרזי העבודה לביצוע החקירה והשיקום, מפקחת ומבקרת את נותני השירות, מרכזת ומתאמת בין הגורמים הפועלים במסגרת הפרויקט.

כל פעילות החברה מבוצעת בהתאם לחוק חובת מכרזים ועל ידי נותני שירות חיצוניים לחברה לרבות חברות בתחום הייעוץ הסביבתי, המדידות, הנדסה אזרחית, סטטוטוריקה, מתקני טיפול בקרקעות מזוהמות וכו'.

שלבי העבודה כוללים
ניהול וביצוע

חקירת אתר – ביצוע סקר היסטורי
סקר קרקע, גז קרקע או מי תהום, הכולל איתור ו/או מיפוי תשתיות תת קרקעיות, מדידות וכד'

ניהול וביצוע
סקר חלופות לשיקום האתר
יוכן על ידי החברה ויכלול היבטים תכנוניים, סביבתיים, מקצועיים וכלכליים של החלופות האפשריות לשיקום האתר *
ניהול וביצוע
שיקום האתר בהתאם לחלופה שאושרה
* המלצת החברה על החלופה המועדפת תבחן ותאושר על ידי וועדת ההיגוי.

* כל עבודות השיקום, ובכלל זה שיטת טיפול בהתאם להוראות מפרט זה, יתבצעו במתקנים מאושרים ומורשים בהתאם להוראות כל דין, ובכלל זה הנחיות המשרד, ובהתאם לאמות מידה מקצועיות של איכות, בטיחות ועמידה בתקנים סביבתיים.

דילוג לתוכן