ועדה מקצועית

חברים בוועדה:

הוועדה המקצועית הבין משרדית תכלול 2 נציגים מטעם המשרד להגנת הסביבה (נציג אגף קרקעות מזוהמות ונציג המחוז הרלוונטי), נציג רשות המים, נציג רמ"י, 2 נציגי החברה לשירותי איכות הסביבה ונציג בקר מטעם המשרד.

סמכויות:

1. ליווי החברה לשירותי איכות הסביבה בקבלת החלטות מקצועיות טרם העברתן לאישור ועדת ההיגוי.
2. בחינה מקצועית להתאמת חלופות הטיפול אשר הוגשו על ידי החברה לשירותי איכות הסביבה לאתר הספציפי טרם הבאת הנושא להכרעה בפני ועדת ההיגוי.

דילוג לתוכן