בקרה, רגולציה ופיקוח

בקרת איכות והבטחת איכות

החברה מתחייבת לבצע, לצרכי ניהול ובקרה, את עבודות השיקום תוך ביצוע בדיקות אנליטיות, כפי שיפורט להלן.
בדיקות אלה ישמשו לבדיקת נחיצות הטיפול בחומר, לניתוב החומרים לטיפולים השונים ולווידוא כי התוצרים מתהליכי השיקום השונים עומדים בערכי הסף כפי שיקבע המשרד. החברה מתחייבת כי כל הבדיקות יתבצעו במעבדה מוסמכת על ידי הרשות להסמכת מעבדות, ככל שישנה, לכל אחת מהבדיקות הנדרשות, וכי דגימות ואנליזות בקרה על ידי מעבדה מוסמכת נוספת בלתי תלויה, יבוצעו בהתאם להנחיות המשרד והרשות להסמכת מעבדות.
החברה תציע נהלים לבדיקה לכל שיטות הטיפול, שיובאו לאישור המשרד. על הנהלים לעמוד בהוראות כל דין ובכלל זה בתנאי רישיון העסק והיתר הרעלים.

תקופת בדק

עם תום ביצוע עבודות השיקום בכל אתר, בהתאם להוראות ההסכם על נספחיו, תתקיים תקופת בדק של שנתיים במסגרתה יבוצעו על ידי החברה הפעולות הבאות, בהתאם לצורך:
• בדיקת פליטת soil gas בשטח אזורי השיקום: בהתאם לדרישת המשרד.
• ביצוע בדיקות בתקופת הבדק, יתואמו על ידי החברה גם גורמי הפיתוח של האתר ברמ"י.
• ביצוע עבודות תחזוקה ככל שידרש.

גמר שיקום

• בגמר השיקום על שכבת הקרקע באזורי השיקום לעמוד בערכי הסף שיקבעו בהנחיות המשרד, שיינתנו עד לאישור תכנית השיקום הפרטנית על ידי ועדת ההיגוי, ובהתאם לייעוד הקרקע ותכניות הפיתוח ובהתאם לתכנית השיקום המאושרת לכל אתר. החברה תהיה מחוייבת לעמידה בערכים והנחיות נוספות שייתנו על ידי רמ"י בשלב מאוחר יותר. התמורה בגין כך תינתן לחברה בהתאם להוראות הסכם זה.
• המשרד רשאי להורות על הפסקת חפירת הקרקע המזוהמת וטיפול בה, בהתאם לשיקוליו המקצועיים או הכלכליים, במקרה כזה עשויה החברה להידרש לבצע כיסוי (capping) של האזור שלא הגיע לערכי הסף. המשרד רשאי לדרוש כיסוי של חלקים מסויימים בלבד ולא של שטח האתר כולו, על פי שיקול דעתו הבלעדי.
• לאחר סיום הטיפול בקרקע בכל פרוייקט, תבצע החברה סקר המוודא כי הקרקע נמצאת ברמה המתאימה לשיווקה, כפי שנקבע על ידי המשרד ו/או וועדת ההיגוי ובהתאם לייעוד הקרקע ובהתאם לתכנית השיקום המאושרת לכל אתר. במסגרת זאת, החברה תספק מסמך המפרט את כל הפעולות שנעשו בקרקע ואת הפעולות שלא נעשו בה, כמו כן תיאור של מצב הקרקע כפי שנמסרת לידי רמ"י לשיווק. בנוסף, יכלול הסקר המלווה התניות מפורטות נוספות הנדרשות, כגון דרישת מיגון בתים, מערכות ליניקת גזים, מערכות לטיפול במי התהום וכיוצ"ב.

דילוג לתוכן