תפריט
תפריט

בקרה, רגולציה ופיקוח

לצרכי ניהול ובקרה, מתחייבת החברה לבצע את עבודות השיקום תוך ביצוע בדיקות אנליטיות. בדיקות אלו תשמשנה לבדיקת נחיצות הטיפול בחומר, לניתוב החומרים לטיפולים השונים ולווידוא כי התוצרים מתהליכי השיקום השונים עומדים בערכי הסף כפי שיקבע המשרד. החברה מתחייבת כי כל הבדיקות תתבצענה במעבדה מוסמכת על ידי הרשות להסמכת מעבדות, ככל שישנה, לכל אחת מהבדיקות הנדרשות, וכי 10% מכלל הדגימות יפוצלו וישלחו למעבדה מוסמכת נוספת, בלתי תלויה, לשם בקרה. החברה לשירותי איכות הסביבה תעבוד על פי נהלים שיאושרו ע"י המשרד להגנת הסביבה. על הנהלים לעמוד בהוראות כל דין ובכלל זה בתנאי רישיון העסק והיתר הרעלים.

תקופת בדק

עם תום ביצוע עבודות השיקום בכל אתר, ובהתאם להוראות ההסכם על נספחיו, תתקיים תקופת בדק של שנתיים במסגרתה תבוצענה על ידי החברה לשירותי איכות הסביבה הפעולות הבאות:

• בדיקת פליטת soil gas בשטח אזורי השיקום: לאחר השיקום, יבוצעו במהלך שנת הבדק הראשונה לפחות 3 בדיקות לנוכחות soil gas. כל בדיקה תורכב מדגימה בכל דונם. הדגימות יילקחו מעומק של 1-1.5 מטרים ממפלס הקרקע העליון.
• תכנית דיגום, המפרטת את מיקום נקודות הדיגום המדויק וכן פרמטרים לאנליזות, תועבר לבדיקה ואישור המשרד טרם ביצועה.
• נקודות הדגימה ישמרו במהלך תקופת הבדק באופן בו ניתן יהיה לחזור ולבצע דיגום חוזר בהן בכל עת.
• ביצוע בדיקות בתקופת הבדק, יתואם על ידי החברה גם מול גורמי הפיתוח של האתר ברשות מקרקעי ישראל.
• ביצוע עבודות תחזוקה ככל שידרשו.

גמר שיקום

• בגמר השיקום על שכבת הקרקע באזורי השיקום לעמוד בערכי הסף soil gas, soil leachate ו-deep soil, כפי שיקבע המשרד ובהתאם להנחיות רשות מקרקעי ישראל. אלו ינתנו עד לאישור תכנית השיקום הפרטנית על ידי ועדת ההיגוי, בהתאם לייעוד הקרקע ותכניות הפיתוח ובהתאם לתכנית השיקום המאושרת לכל אתר. החברה תהיה מחויבת לעמידה בערכים ולהנחיות נוספות שייתנו על ידי רשות מקרקעי ישראל בשלב מאוחר יותר. התמורה בגין כך תינתן לחברה בהתאם להוראות הסכם זה.

• לאחר סיום הטיפול בקרקע בכל פרויקט, תבצע החברה סקר המוודא כי הקרקע נמצאת ברמה המתאימה לשיווקה, כפי שנקבע על ידי המשרד ו/או וועדת ההיגוי, ובהתאם לייעוד הקרקע ולתכנית השיקום המאושרת לכל אתר. במסגרת זאת, החברה תספק מסמך המפרט את כל הפעולות שנעשו בקרקע ואת הפעולות שלא נעשו בה, וכמו כן תיאור של מצב הקרקע כפי שתימסר לידי רשות מקרקעי ישראל לשיווק. בנוסף, יכלול הסקר המלווה התניות מפורטות נוספות הנדרשות, כגון דרישת מיגון בתים, מערכות ליניקת גזים, מערכות לטיפול במי התהום וכיוצ"ב.

דילוג לתוכן