הודעה על מכרז עתידי לרכישת שירותי טיפול בקרקע מזוהמת באמצעות מתקן הפועל בטכנולוגיית שטיפת קרקע

בחודשים הקרובים עתיד להתפרסם מכרז לרכישת שירותי טיפול בקרקע מזוהמת באמצעות מתקן הפועל בטכנולוגיית שטיפת קרקע.

כחלק מתנאי המכרז (אך לא רק), משתתפי המכרז הרוצים להציע הצעות יהיו צריכים להציג במסגרת מסמכי המכרז, זיקה קניינית או אובליגטורית למגרש בעל ייעוד קרקע המאפשר הקמת מתקן מסוג זה, והסכם התקשרות עם חברה זרה בעלת ניסיון בהקמה ותפעול של מתקני השטיפה הנ"ל.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין פרטי מודעה זו והוראות אשר יפורטו במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות שיפורטו במסמכי המכרז.

דילוג לתוכן